Shiva Chalisa

Shiva Chalisa

Shiva Chalisa

Benefits of Shiva Chalisa

Shiva Chalisa is a religious song adapted from the Shiva Purana that consists of 40 verses (40 Chalis / 40 Chaupais) dedicated to Lord Shiva. Shiva Chalisa glorifies Lord Shiva. When Shiva Chalisa is chanted religiously with utmost devotion, the obstacles and hardship in one’s life will gradually vanish. The Shiva Chalisa can also be chanted for protection.

Lord Shiva And Family

Lord Shiva And Family

Pregnant ladies can benefit greatly by chanting the Shiva Chalisa for the protection of their foetus as well as for safe delivery. Kids suffering from Balarishta Dosha and ill health can also be made to either recite or listen to Shiva Chalisa. For kids that are too young to recite the Chalisa on their own, the parents can recite on their child’s behalf by pronouncing the child’s full name, rasi (moon sign), and nakshatra (birth star) before the Shiva Chalisa.

 

Individuals suffering from ill luck due to planetary afflictions and/or due to spells, curses, evil eyes, black magic, past karma, nightmares, and disturbances from evil spirits, et cetera will benefit greatly if Shiva Chalisa is chanted daily. Marital problems and relationship problems too will slowly vanish when there is the blessings of Lord Shiva. Individuals suffering from alcohol addictions, drug addictions, gambling addictions, and cigarette addictions will get the courage to kick off these bad habits when Shiva Chalisa is chanted regularly.

 

Best Days To Chant Shiva Chalisa (If you are unable to chant daily) : Mondays, Dwadasi thithi days, Pradosha days, Trayodashi thithi days, and on monthly Shivarathri days

 

Best Day For Initiating Shiva Chalisa : Dwadasi thithi days, Pradosha days, Trayodashi thithi days, and on monthly Shivarathri days

 

Best Time To Chant : Early Morning and/or evening 4.00 p.m. – 5.00 p.m.

 

Number of Times To Chant : 1 time, 3 times to solve simple problems, 9 times to solve severe problems, and 108 times before new ventures or undertaking important tasks

 

Who Can Chant This Mantra : Anyone regardless of their gender and age

 

How To Worship : You can either use the photo or yantra of Lord Shiva

 

To Attain Mantra Siddhi : 100, 008 times on Maha Shivarathri or Arudra Darisanam or 108 times a day for 45 days (1 mandala)

 

Naivedya (Food Offerings) : Tamarind rice or sweet pongal

 

Flower Offerings : Bael leaves (bilva leaves) along with fragrant flowers

 

Chant This Mantra Facing : East

 

Japa Mala : Rudraksha japa mala or rosary beads made of clear quartz crystals

 

The Shiva Chalisa is given below :

Om Namah Shivaaya

Om Namah Shivaaya

Om Namah Shivaaya

 

Jai Ganesh Girija Suvan

Mangal Mul Sujan

Kahat Ayodhya Das

Tum Dhey Abhaya Varadhan

 

Jai Girija Pati Dinadayala

Sada Karat Santan Pratipala

Bhala Chandrama Sohat Nike

Kanan Kundal Nagaphani Ke

 

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye

Mundamala Tan Chara Lagaye

Vastra Khala Baghambar Sohain

Chavi Ko Dekha Naga Muni Mohain

 

Maina Matu Ki Havai Dulari

Vama Anga Sohat Chavi Nyari

Kara Trishul Sohat Chavi Bhari

Karat Sada Chatrun Chayakari

 

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise

Sagar Madhya Kamal Hain Jaise

Kartik Shyam Aur Gana Rauo

Ya Chavi Ko Kahi Jata Na Kauo

 

Dhevan Jabahi Jaya Pukara

Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara

Kiya Upadrav Tarak Bhari

Dhevan Sab Mili Tumahi Juhari

 

Turata Shadanana Apa Pathayau

Luv Nimesh Mahi Mari Girayau

Apa Jalandhara Asura Sanhara

Suyash Tumhara Vidit Sansara

 

Tripurasur Sana Yudha Machai

Sabhi Kripakar Lina Bachai

Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari

Purahi Pratigya Tasu Purari

 

Darpa Chod Thab Aayee

Sevak Astuti Karat Sadahin

Veda Nam Mahima Tav Gai

Akatha Anandi Bhed Nahin Pai

 

Pragati Udadhi Mantan Te Jwala

Jarae Sura-Sur Bhaye Bihala

MahaDhev Thab Kari Sahayee

Nilakantha Thab Nam Kahai

 

Pujan Ramchandra Jab Kinha

Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi

Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari

Kinha Pariksha Tabahin Purari

 

Ek Kamal Prabhu Rakheu Goyee

Kushal-Nain Pujan Chahain Soi

Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar

Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var

 

Jai Jai Jai Anant Avinashi

Karat Kripa Sabake Ghat Vasi

Dushta Sakal Nit Mohin Satavai

Bhramat Rahe Man Chain Na Avai

 

Trahi-Trahi Main Nath Pukaro

Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro

Lai Trishul Chatrun Ko Maro

Sankat Se Mohin Ana Ubaro

 

Mata Pita Bharata Sab Hoi

Sankat Men Puchhat Nahin Koi

Swami Ek Hai Asha Tumhari

Ai Harahu Ab Sankat Bhari

 

Dhan Nirdhan Ko Deta Sadahin

Arat Jan Ko Peer Mitaee

Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari

Shambhunath Ab Tek Tumhari

 

Dhana Nirdhana Ko Deta Sadaa Hii

Jo Koi Jaanche So Phala Paahiin

Astuti Kehi Vidhi Karon Tumhaarii

Kshamahu Naatha Aba Chuuka Hamaarii

 

Shankar Ho Sankat Ke Nashan

Vighna Vinashan Mangal Karan

Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan

Sharad Narad Shisha Navavain

 

Namo Namo Jai Namah Shivaya

Sura Brahmadik Par Na Paya

Jo Yah Patha Karai Man Lai

To kon Hota Hai Shambhu Sahai

 

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari

Patha Karai So Pavan Hari

Putrahin Ichchha Kar Koi

Nischaya Shiva Prasad Tehin Hoi

 

Pandit Trayodashi Ko Lavai

Dhyan Purvak Homa Karavai

Trayodashi Vrat Kare Hamesha

Tan Nahin Take Rahe Kalesha

 

Dhoopa Deepa Naivedya Chadhaave

Shankara Sammukha Paatha Sunaave

Janma Janma Ke Paapa Nasaave

Anta Dhaama Shivapura Men Paave

 

Doa

Nitya Nema Kari Pratahi

Patha Karau Chalisa

Tum Meri Man Kamana

Purna Karahu Jagadisha

 

Om Namah Shivaaya

Om Namah Shivaaya

Om Namah Shivaaya


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic to proceed.