Shri Gayatri Ashtottara Shatanamavali (108 Names Of Goddess Gayatri)

Last Updated : 2nd July, 2014Shri Gayatri Ashtottara Shatanamavali (108 Names Of Goddess Gayatri) Shri Gayatri Ashtottara Shatanamavali (108 Names of Goddess Gayatri) 1 Aum Shri Gayathriyai Namah 2 Aum Jagan-matre Namah 3 Aum Para-brahma-swaroopinyai Namah 4 Aum Para-marta-pradhayai Namah 5 Aum Japyayai Namah 6 Aum Brahma-tejo-vivardinyai Namah 7 Aum Brahmasthra-roopinyai Namah 8 Aum Brahmasthra-roopinyai Namah 9 Aum Trikaala-tyeya-roopinyai Namah 10 Aum Trimurthi-roopayai Namah 11… Continue Reading Shri Gayatri Ashtottara Shatanamavali (108 Names Of Goddess Gayatri)